Terma penggunaan

Perkhidmatan Condo Free diurus dan diberikan oleh syarikat ACCA Software SpA, selepas ini dirujuk sebagai ACCA.

Terma Pengguna berikut ini, mengawal capaian dan penggunaan perkhidmatan oleh pengguna Condo Free ("Perkhidmatan" atau "Condo Free"), dan sebarang maklumat, teks, dokumen, gambar atau apa-apa bahan lain yang dimuat naik atau dimuat turun dalam perkhidmatan tersebut ("terkandung"). Pengguna adalah seorang pemegang akaun dan lesen yang berdaftar, seperti yang ditakrifkan dalam Terma Penggunaan ini.  Capaian dan penggunaan Perkhidmatan tersebut akan tertakluk kepada penerimaan dan pematuhan anda dengan Terma Penggunaan ini. Dengan mencapai atau menggunakan perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat ini.

Pengguna bertanggungjawab ke atas penjagaan kata laluan yang digunakan untuk mencapai perkhidmatan dan sebarang aktiviti yang memerlukan kata laluan. ACCA menyarankan penggunaan kata laluan yang kompleks (mengandungi gabungan huruf besar dan kecil, nombor dan simbol). ACCA tidak boleh mengambil dan akan menganggap sebagai tiada tanggungan bagi kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh pengabaian saranan ini. Selain itu, anda dianggap bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang penyalahgunaan dan/atau pencabulan Terma oleh pihak ketiga yang mengendali menggunakan ID dan kata laluan pengguna anda. Jika ID pengguna dan/atau kata laluan anda digunakan tanpa kebenaran atau anda mengetahui sebarang pelanggaran keselamatan, anda harus segera memaklumkan pihak ACCA melalui e-mel di privacy@condofree.net. Pengguna dilarang menjual hak capaian perkhidmatan atau lain-lain penggunaan perdagangan, tanpa persetujuan bertulis daripada ACCA.

Dengan mencapai atau menggunakan perkhidmatan, pengguna tidak boleh melakukan sebarang perkara berikut: (i) mencapai, mengganggu atau mengguna kawasan larangan perkhidmatan, sistem komputer ACCA dan Condo Free atau sistem penyampaian teknikal pembekal Condo Free. (ii) memeriksa, mengimbas atau menguji kelemahan sebarang sistem atau rangkaian, atau pelanggaran atau memintas sebarang langkah keselamatan atau pengesahan. (iii) mencapai atau mencari capaian atau mencari Perkhidmatan dengan apa jua cara (automatik atau sebaliknya) selain daripada antara muka yang diterbitkan yang kini boleh didapati dan disediakan oleh Condo Free. (iv) memalsukan tajuk sebarang paket TCP/IP atau sebahagian maklumat tajuk dalam mana-mana e-mel atau pos atau sebaliknya menggunakan perkhidmatan untuk menghantar lain-lain jenis kandungan, mengubah sumber atau menghantar maklumat yang mengelirukan atau palsu. (v) mengganggu atau menggendalakan capaian mana-mana pengguna, hos atau rangkaian, memasukkan virus, membebankan sistem atau menggunakan teknik membanjiri, spam, niat menghalang, menyekat atau merosakkan kesinambungan perkhidmatan.

Pengguna juga bersetuju untuk tidak menggunakan perkhidmatan ini bagi tujuan menyalahi undang-undang atau untuk penghantaran atau pertukaran sebarang privasi orang lain yang tidak sah, mengganggu, menulis fitnah atau memfitnah, menceroboh, menghina, mengancam, berbahaya, kesat, lucah atau yang melanggar atau mungkin melanggar hak harta intelektual atau perindustrian atau lain-lain perkhidmatan pihak ketiga, yang menyebabkan kegusaran, kekacauan, keganasan, penderaan kanak-kanak, eksploitasi atau mudarat, dalam apa jua cara dsb., atau untuk penyebaran surat berantai, atau untuk pengagihan e-mel pukal (spam).

Perkhidmatan mungkin merangkumi iklan, juga disasarkan kepada Kandungan atau maklumat mengenai perkhidmatan yang tersedia atau laman web atau pertanyaan yang dibuat di seluruh Perkhidmatan atau sebarang maklumat lain. Jenis dan jumlah pengiklanan yang dihasilkan oleh perkhidmatan ACCA sudah semestinya tertakluk kepada perubahan.

Condo Free dan kandungannya, secara fizikal disimpan dalam mod hos di pelayan. Penggunaan perkhidmatan dan kandungan dikira sebagai masa terhad dan kaedah pengagihan akan dari semasa ke semasa dinyatakan oleh komunikasi perdagangan dan jualan. Pengguna mengiktiraf dan memperakui bahawa segala pencapaian teknologi untuk asas perkhidmatan dan kemudahan adalah dimiliki oleh ACCA.

ACCA mungkin memutuskan untuk menamatkan capaian perkhidmatan dan kandungan anda pada bila-bila masa dan apa jua alasan yang tidak boleh dipersoalkan oleh pengguna.

Perkhidmatan dan kandungan tidak disediakan untuk pelanggan kerana ia secara fizikal disimpan pada mesin (pelayan) yang tidak dimiliki oleh pengguna dan yang ACCA berikan capaian setakat yang terhad dari segi ruang dan masa.

Kandungan mungkin tidak selalunya tersedia dalam kes kerosakan perkhidmatan atau mungkin tidak tersedia dalam kes penamatan perkhidmatan, kerana semua kandungan yang disimpan pada mesin jauh tidak dimiliki oleh pengguna akhir (sebenarnya semua kandungan disimpan pada pelayan yang dikendalikan oleh ACCA) dan, sekiranya berlaku penamatan perkhidmatan, ia tidak boleh diuruskan atau dipulihkan.

Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa perkhidmatan dan kandungan disediakan melalui sambungan Internet. Pengguna akan mengambil apa jua langkah yang perlu untuk mendapatkan teknologi yang diperlukan (sama ada perkakasan dan/atau perisian) untuk capaian tersebut.

Kandungan yang diposkan di Condo Free dilindungi oleh undang-undang semasa berkaitan dengan perlindungan hak cipta.

ACCA secara jelas mengecualikan sebarang waranti yang berkaitan dengan maklumat dan kandungan yang disediakan di laman web "Seperti adanya" tanpa sebarang jaminan kesinambungan, kesempurnaan dan ketepatan. Dalam apa jua keadaan ACCA dan syarikat sekutunya tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan, secara langsung atau tidak langsung, yang mungkin disebabkan daripada penggunaan perkhidmatan atau kandungan laman web ini.

ACCA tidak akan menerima sebarang tanggungan bagi apa jua kerosakan langsung atau tidak langsung, yang mungkin dihasilkan oleh penggunaan kandungan atau rosak atau penggantungan perkhidmatan, daripada kegagalan atau penggantungan capaian perkhidmatan atau kandungan yang mereka uruskan dan yang boleh dicapai daripada pelayan ACCA melalui Internet.

Perkhidmatan dan kandungan yang dicapai melalui Internet mungkin tertakluk kepada sebarang kegagalan dan juga boleh menjana pemulihan data yang rosak, salah urus atau kehilangan data.

ACCA tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung atau tidak langsung termasuk kehilangan data atau kegagalan untuk mencapai faedah perdagangan dan peluang-peluang yang terhasil daripada kelewatan, kerosakan atau bukan penggunaan kandungan dan perkhidmatan, dan secara langsung menyumbang kepada kegagalan oleh Force Majeure bagi pelayan ACCA atau tidak bergantung kepada syarikat, seperti kegagalan teknikal dan terputus bekalan elektrik, telefon dan kerosakan komputer, mogok, perbuatan vandalisme dan keganasan, bencana biasa dan bencana alam.

Data diproses mengikut keperluan Kod Privasi oleh Penjamin bagi perlindungan data peribadi.

Perjanjian versi Itali ini terikat oleh undang-undang dan kekal sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Itali dan terjemahannya.

Syarat-syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini akan berkuat kuasa apabila pengguna menerima dan akan kekal sah untuk sepanjang tempoh penghantaran semua kandungan dan perkhidmatan yang dibekalkan oleh ACCA. Pengguna secara nyata membenarkan ACCA menghantar sebarang pindaan syarat seterusnya yang membentuk terma kontrak semasa.

Semua pertikaian yang mungkin timbul antara ACCA dan pengguna akhir akan diselesaikan dalam bidang kuasa wilayah di mana Ibu Pejabat ACCA software SpA didaftarkan.

                                                                                                                             ACCA software S.p.A.