Điều khoản sử dụng

Các dịch vụ của Condo Free được quản lý và cung cấp bởi công ty ACCA software SpA, mà sau đay gọi tắt là ACCA.

Các Điều khoản sử dụng, điều chỉnh việc truy cập và sử dụng các dịch vụ của người sử dụng Condo Free ("Dịch vụ" hoặc "Condo Free"), và bất kỳ thông tin, văn bản, tài liệu, hình ảnh hoặc các tài liệu khác được tải lên hoặc tải về hiện có trong các dịch vụ này ("được bao gồm"). Người sử dụng là cá nhân - người đăng ký và các giấy phép tài khoản người sử dụng, được định nghĩa tại Điều khoản sử dụng này. Việc truy cập và sử dụng các Dịch vụ này sẽ phụ thuộc vào sự chấp nhận và tuân thủ của bạn đối với các Điều khoản sử dụng. Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện này.

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm giữ mật khẩu dùng để truy cập các dịch vụ và bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào yêu cầu sử dụng mật khẩu này. ACCA đề nghị sử dụng mật khẩu phức tạp (bao gồm sự kết hợp các chữ cái viết hoa và viết thường, số và ký hiệu) cho tài khoản của bạn. ACCA không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi sự bất chấp các khuyến nghị này. Hơn nữa, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ sự lạm dụng và/ hoặc vi phạm các Điều khoản của bên thứ ba mà có thể dẫn đến việc lợi dụng ID và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ phải ngay lập tức thông báo cho ACCA, tại địa chỉ email privacy@condofree.net, về bất kỳ sự sử dụng trái phép ID và/hoặc mật khẩu cá nhân của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào mà bạn nhận biết được. Người sử dụng không được bán lại quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ACCA.

Khi truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ này, người sử dụng không thể thực hiện những điều sau đây: (i) truy cập, làm xáo trộn, hoặc sử dụng các khu vực cấm của các hệ thống dịch vụ, ACCA và hệ thống máy tính Condo Free hoặc các hệ thống cung cấp kỹ thuật của các nhà cung cấp dịch vụ Condo Free. (ii) giám sát, tìm kiếm hay kiểm tra các lỗ hổng của tất cả các hệ thống, mạng, hoặc bất kỳ sự vi phạm hay phá hoại an ninh mạng cũng như các biện pháp xác thực. (iii) truy cập hoặc tìm kiếm để truy cập hoặc tìm kiếm các Dịch vụ bằng bất kỳ phương thức nào (tự động hay các cách khác) mà không phải là bằng các giao diện đã phát hành hiện có sẵn và được cung cấp bởi Condo Free. (iv) làm sai lệch các tiêu đề của bất kỳ gói tin TCP/IP hoặc một phần thông tin tiêu đề trong bất kỳ e-mail hoặc bài đăng hoặc sử dụng các dịch vụ để gửi các nội dung khác, thay đổi mã nguồn hoặc gửi thông tin lừa đảo hoặc sai sự thật. (v) gây cản trở hoặc làm gián đoạn sự truy cập của bất kỳ người dùng nào, máy chủ hoặc mạng, đưa virus vào, gây quá tải hệ thống hoặc bằng cách sử dụng các kỹ thuật như tấn công làm tràn (flooding), gửi thư rác (spamming), nhằm ngăn chặn, ngừng hoặc gây thiệt hại cho tính liên tục của dịch vụ được cung cấp.

Người sử dụng cũng đồng ý không sử dụng dịch vụ với các mục đích bất hợp pháp hoặc để truyền tải hoặc trao đổi bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ hoặc phỉ báng, xâm phạm sự riêng tư của người khác, lăng mạ, đe dọa, gây hại, thô tục, khiêu dâm hoặc vi phạm hoặc có thể vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác, mà có thể gây khó chịu, rối loạn, bạo lực, ngược đãi trẻ em, bóc lột hoặc gây tổn hại, theo bất kỳ cách thức nào v.v, với mục đích phổ biến các thư dây chuyền, hoặc gửi email hàng loạt (gửi thư rác).

Các dịch vụ có thể bao gồm quảng cáo, cũng nhắm mục tiêu đến Nội dung hoặc thông tin liên quan đến các dịch vụ có sẵn hoặc trang web hoặc các truy vấn thực hiện trong suốt quá trình Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào khác. Các loại và số lượng quảng cáo được do các dịch vụ ACCA sản xuất tất nhiên sẽ có thể có thay đổi.

Condo Free và toàn bộ nội dung được lưu trữ trong chế độ hosting trên máy chủ. Việc sử dụng các dịch vụ và nội dung được coi là các giới hạn về thời gian và các phương pháp phân phối nội dung sẽ được thể hiện liên tục bằng các thông tin liên lạc thương mại và kinh doanh. Người sử dụng nhận biết và công nhận rằng tất cả các thành tựu công nghệ làm nền tảng cho các dịch vụ và tiện ích là thuộc sở hữu của ACCA.

ACCA có thể quyết định chấm dứt sự truy cập của bạn đến các dịch vụ và nội dung vào bất cứ lúc nào và vì nguyên nhân mà người sử dụng không thể truy vấn.

Các dịch vụ và nội dung không phải lúc nào cũng có sẵn cho khách hàng vì được lưu trữ trên một máy tính (máy chủ) không thuộc sở hữu của người sử dụng và được ACCA cấp quyền truy cập theo một mức độ hạn chế về không gian và thời gian.

Nội dung có thể không phải lúc nào cũng có sẵn trong các trường hợp trục trặc hoặc chấm dứt dịch vụ, bởi vì tất cả các nội dung được lưu trữ trên một máy tính từ xa không thuộc sở hữu của người dùng cuối (tất cả các nội dung trong thực tế được lưu trữ trên một máy chủ do ACCA vận hành) và, trong trường hợp chấm dứt dịch vụ, không thể được quản lý hoặc phục hồi những nội dung này.

Người sử dụng công nhận và đồng ý rằng các dịch vụ và nội dung được cung cấp bởi các phương tiện có kết nối Internet. Người sử dụng bảo đảm thực hiện bất cứ biện pháp nào cần thiết để tìm kiếm công nghệ cần thiết (là phần cứng và/hoặc phần mềm) để có thể truy cập.

Các nội dung đăng tải trên Condo Free được bảo vệ bởi pháp luật hiện hành liên quan đến việc bảo vệ quyền tác giả.

ACCA rõ ràng không bảo đảm về các thông tin và nội dung được thể hiện trên trang web, vốn được cung cấp "theo thực trạng" mà không kèm theo bất kỳ sự đảm bảo nào về tính liên tục, đầy đủ và chính xác. Trong bất kỳ trường hợp nào ACCA và các công ty thành viên sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trực tiếp hoặc gián tiếp, là kết quả của việc sử dụng các dịch vụ hoặc nội dung của trang web này.

ACCA không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, mà có thể được gây ra do việc sử dụng các nội dung hoặc các dịch vụ không hoạt động hay bị đình chỉ, hoặc do việc không truy cập được hoặc bị đình chỉ truy cập đến các dịch vụ hoặc nội dung mà người sử dụng quản lý và có thể truy cập thông qua Internet từ máy chủ của ACCA.

Các dịch vụ và nội dung có thể truy cập thông qua Internet có thể bị sự cố và thậm chí có thể tạo ra lỗi phục hồi dữ liệu, lỗi quản lý hoặc mất dữ liệu.

ACCA sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm mất dữ liệu hay sự cố không đạt được các lợi ích thương mại và cơ hội do sự chậm trễ, không hoạt động hoặc không sử dụng được các nội dung và dịch vụ, và liên quan trực tiếp đến các sự kiện Bất khả kháng của máy chủ ACCA hoặc không phụ thuộc vào công ty, chẳng hạn như lỗi kỹ thuật và mất điện, lỗi điện thoại và máy tính, đình công, hành động phá hoại và khủng bố, tai họa nói chung và thiên tai.

Dữ liệu được xử lý phù hợp với các yêu cầu của Nghị định về Điều luật Bảo mật quyền riêng tư số 196/03 bởi Bên bảo lãnh về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Cơ quan bảo vệ Dữ liệu Italia).

Phiên bản tiếng Ý của thỏa thuận này là ràng buộc mang tính pháp lý và sẽ được áp dụng trong bất cứ trường hợp nào không có sự thống nhất giữa phiên bản tiếng Ý và bản dịch.

Các điều kiện được mô tả trong tài liệu này sẽ có hiệu lực kể từ khi được người sử dụng chấp nhận và sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực trong toàn bộ thời gian cung cấp tất cả các nội dung và dịch vụ của ACCA. Người sử dụng cho phép ACCA gửi bất kỳ sửa đổi bổ sung tiếp sau cho các điều kiện cấu thành các điều khoản hợp đồng hiện tại.

Tất cả các tranh chấp phát sinh giữa ACCA và người dùng cuối sẽ diễn ra trong phạm vi quyền quản hạt lãnh thổ nơi các Văn phòng Trụ sở của ACCA software SpA đã đăng ký.

                                                                                                                             ACCA software S.p.A.